Avaleht / E-õpe / E-ÕPE: TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSE TÄIENDÕPPE KOOLITUS 24/7 (8 ak.t)

E-ÕPE: TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSE TÄIENDÕPPE KOOLITUS 24/7 (8 ak.t)

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
102 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS.

Töötervishoiu ja tööohutuse alane veebipõhine koolitus vastab 24 akadeemilise tunni õppekavale. Veebikeskkonnas koolituse läbimise kiirus on aga individuaalne (sõltuvalt lugemiskiirusest, eelnevatest teadmistest jm.). Koolitust saab läbida mitmes osas, vastavalt endale sobival ajal. Koolituse jätkamiseks peale katkestamist, tuleb olemas olevaid paroole kasutades end uuesti sisse logida. Peale sisse logimist, jätkub koolitus kohast, kus see viimati poolikuks jäi.

Koolituse läbinu (õpiväljund):

- tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
- oskab koostada ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
- teab töökeskkonna ohutegureid ning oskab neid vältida.

Töötervishoiu ja tööohutuse alane veebikoolitus koosneb neljast osast, sisaldab vaheteste ning lõppeb eksamiga. Kui eksamil on õigete vastuste hulk 100%-st üle 75%-i, loetakse eksam sooritatuks ning koheselt on võimalik tunnistus kas välja printida, salvestada või saata e- postiga edasi. Kui valede vastuste hulk ületab lubatu, ei loeta koolituse eksamit sooritatuks ning tunnistust ei väljastata. Eksami mittesooritamise korral tuleb tellida uus töökeskkonnaalane koolitus (tasuline).

TÖÖKESKKONNAVOLINIKU JA TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TÄIENDKOOLITUSE EKSAMI SOORITAMINE

Eksami sooritamiseks peavad olema läbitud kõik vahetestid. Eksami sooritamiseks on aega kaks tundi.
Eksam koosneb 40-st küsimusest. Igal küsimusel on 4 vastusevarianti. Vastusevariantidest on vaja ära märkida 1 õige vastus.
Eksam loetakse sooritatuks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.
Eksami mittesooritamisel blokeerub koolituskeskkond ning eksami uueks sooritamiseks tuleb tellida uus koolitus (tasuline).
Peale eksami sooritamist, blokeeritakse automaatselt koolituskeskkond ning samade paroolidega uuesti koolitusel osalemine ei ole võimalik.

Töötervishoiu ja -ohutusalase koolituse vastavus:
01.01.2022 “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“
01.09.2019 “Täiskasvanute koolituse seadus“
Vastavasisuline majandustegevusteade Haridus- ja Teadusministeeriumis: Eesti Hariduse Infosüsteem 03.12.2018 nr. 205799

Lektorid

Karin Reinhold

Koolituse ajakava

I OSA
1.Töötervishoiusüsteem Eestis
2.Töötajate väljaõpe
3.Töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll
Test

II OSA
4.Töökeskkonna ohutegurid. Füüsikalised ohutegurid
5.Töökeskkonna ohutegurid. Keemilised ohutegurid
6.Töökeskkonna ohutegurid. Bioloogilised ohutegurid
7.Töökeskkonna ohutegurid. Füsioloogilised ohutegurid
8.Töökeskkonna ohutegurid. Psühhosotsiaalsed ohutegurid
Test

III OSA
9.Tööõnnetused ja kutsehaigestumised
10.Esmaabi. Tervisekontroll. Tööga seotud haigused.
Test

IV OSA
11.Meelespea töötervishoiu- ja tööohutusalasest tegevusest ettevõttes
12.Uue töötaja juhendamise kava
13.Juhendamise ja väljaõppe registreerimise kaart
14.Tööandja teatis tööõnnetuse toimumisest
15.Arsti teatis tööõnnetuse toimumisest
16.Tööõnnetuse raport
17.Kutsehaigestumise raport
EKSAM

Sihtgrupp

TÖÖKESKKONNAVOLINIKU ja TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIKME, TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI täienduskoolitus on vajalik järgnevatel juhtudel:

töökeskkonnas on uued ohutegurid või terviseriskid, kui töötervishoidu ja -tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi või kui töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige, tööandja või Tööinspektsioon peab seda vajalikuks.

Registreeru koolitusele