Avaleht / E-õpe / Soodushind! Veebipõhine õpe! 13.05.2024 algab Palgaarvestuse ja tööõiguse kursus (vene keeles)

Soodushind! Veebipõhine õpe! 13.05.2024 algab Palgaarvestuse ja tööõiguse kursus (vene keeles)

Koolituse aeg
13.05-12.06.2024
Koolituse hind
463 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

EESMÄRK: Koolituse lõpuks on osalejatel põhjalik ettekujutus tööõigusest ja palgaarvestusest, nad oskavad orienteeruda asjakohastes õigusaktides ning töövaidluskomisjoni ja kohtute praktikas.

Palgaarvestuse ja tööõiguse kursuse teemad:
Palgaarvestuse valdkonnas käsitletakse järgmisi teemasid:
1. Erinevate puhkusetasude arvutamine.
• Põhipuhkus
• Õppepuhkus
• Kasutamata puhkuse hüvitise arvutamine
• Riigieelarvest või haigekassast makstavad või hüvitatavad puhkused
2. Ajutise töövõimetuse hüvitise arvutamine.
3. Ületunnitöö, öötöö ja riigipühadel tehtava töö arvutamine.
• Keskmise töötasu arvestus. Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord, Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrus nr 91
• Keskmine tasu tööpäeva- ja kalendripäevapõhiselt
• Keskmise töötasu arvutamise üldised põhimõtted
• Keskmise palga arvutamise erijuhud
4. Töötasuga seotud maksud ja maksed.
• Maksuvaba tulu arvestus
• Töötaja maksukohustus (tulumaks, töötuskindlustusmakse, kohustusliku kogumispensioni makse)
• Tööandja maksukohustus (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse)
• Deklareerimine
5. Konkreetsed näited palgaarvestuse ja maksustamise kohta. Lõputöö õigete vastuste kontrollimine ja arutamine.

Tööõiguse valdkonnas käsitletakse järgnevaid teemasid:
1. Tööõiguse mõiste ja sisu. Ülevaade olulisematest töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest.
2. Тööleping ja selle erisused. Erinevus töölepingu ja võlaõiguslike lepingute (töövõtuleping ja käsundusleping) vahel.
3. Töölepingu vorm. Töölepingu kehtivusaeg.
4. Töölepingu sõlmimise ja muutmise kord. Töötamise register. Kutseregister.
5. Töölepingu sisu.
6. Töölepingu lisakokkulepped. Mittetüüpilised töövormid: kaugtöö, renditöö.
7. Töölepingu lõpetamise kord. Töölepingu ülesütlemine.
8. Töö- ja puhkeaeg. Puhkuse liigid.
9. Töötaja vastutus ja selle piirangud.
10. Töövaidlused ja nende lahendamise kord töövaidluskomisjonis ja kohtus.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse läbinu:
• omandab teadmised tööandja ja töötaja õigustest ja kohustustest;
• saab vajalikud teadmised ja praktilised oskused tööde tegemiseks kasutatavate lepingute koostamiseks, sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks;
• oskab teha otsuseid tööajaga seotud küsimustes (sh summeeritud tööajaarvestuse kasutamisel);
• omandab teadmised ja praktilised oskused töötasu ja sellelt arvestatavate maksude arvestamise vallas;
• saab ettekujutuse erinevatest töösuhte raames rakendatavatest tasudest (näiteks keskmise töötasu arvestamise keerukamad nüansid; ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamise erinevad tõlgendused jne);
• oskab orienteeruda õigusaktides sisalduvate lünkade ja vastuolude lahendamisel ning on kursis töövaidluskomisjoni ja kohtute sellekohase praktikaga.

Maht 50 akadeemilist tundi (40 tundi veebipõhist tööd ning 10 tundi iseseisvat tööd).

Lektorid

Аngela Меlikhova ja Svetlana Moskvina

Koolituse ajakava

Toimumise aeg 13.05.2024- 12.06.2024.
Sihtgrupp

Kursus sobib väikeettevõtete juhtidele, personalispetsialistidele ja raamatupidajatele/palgaarvestajatele. Kursus sobib huvilistele, kellel puudub varasem lepingute sõlmimise ja palgaarvestuse kogemus, aga ka juba kogemustega väikeettevõtete juhtidele, personalispetsialistidele ja raamatupidajatele/palgaarvestajatele, kes ei ole tööõigusega kuigi ulatuslikult kokku puutunud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja laiendada.

Registreeru koolitusele