Avaleht / E-õpe / VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 06.10.2023 Koolitus- Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele)

VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 06.10.2023 Koolitus- Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele)

Koolituse aeg
06.10.2023
Koolituse hind
227 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

NB! Koolitus toimub veebipõhiselt, kus osalejal on vajalik omada internetiühendust ja arvutit!

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Analüüsis kasutatavad aruanded
Bilanss ja kasumiaruanne (skeemid 1 ja 2)
Rahavoogude aruanne
Vabad rahavood (FCFF)
2. Analüüsi sisu ja määratlus

3. Likviidsus ja käibekapitali suhtarvud

Lühiajaline raha ringlus (Short Cash Cycle)
Äritegevuse rahavoogudel põhinevad suhtarvud
4. Kapitali struktuur

Omakapitali ja kohustuste osatähtsus
Finantsvõimendus
Kapitali kaalutud keskmine hind (WACC)
Võlakapitali osatähtsus ja hind
Omakapitali osatähtsus ja hind
CAPM mudel omakapitali hinna tuletamisel
Riskivaba intressimäär
Riskipreemia ja β tuletamine Kapitali struktuuri poliitika
5. Tasuvuse marginaalid

Võlausaldajate nõuded
Finantskulude kaetus
Laenu teenindamise kaetus
Võlgnevus/EBITDA
Vabad rahavood
Võimendusnäitajad
Operatiivne võimendus (DOL)
Finantsvõimendus (DFL)
6. Rentaablus ja tootlikkus

Laiendatud DuPont (ROA, ROE)
Finantskangi efekt
Investeeritud kapitali tootlikkus (ROIC)
Investeeringute nõutav tasuvusmäär
Investeerimispoliitika ja vabad rahavood
7. Ettevõtte väärtus

Tulevaste perioodide rahavoogude tuletamine Diskontomäär
Stsenaariumite koostamine ja analüüs Finantssuhtarvude sihtväärtuste määramine
Osaluse hinnanguline väärtus
Börsiettevõtete näitajad (P/E, P/BV, P/S, P/EBIT)

Koolituse tulemusena on õppijal teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.

Finantsanalüüs (edasijõudnule) keskendub finantsnäitajate sisendite kujunemisele ning nende kujunemise mõjutamisele läbi juhtimisotsuste. Samuti sellele, milliseid konkreetseid kapitali hinna määrasid väärtuste hindamisel ning otsuste tegemisel kasutada.

Koolitusel süveneme tervikpilti näidisettevõtte abil. Analüüsime ja hindame ettevõtte finantstervist – likviidsust, käibekapitali rahatsüklit ja piisavust, kapitali struktuuri, tasuvuse marginaale ning vara ja omakapitali tasuvuse/rentaabluse arengut. Käsitleme erinevaid investeerimise, kapitali struktuuri ja dividendi stsenaariume ja poliitikaid. Tulemate finantssuhtarvude sihtväärtusi ettevõtte kapitali kaalutud keskmise hinna (WACC) taustal. Keskendume finantssuhtarvude ja tulevaste perioodide vabade rahavoogude seostel ning vabade rahavoogude (ettevõtte väärtuse) loomisel.

Koolituse läbinu:

1. teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada;
2. oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil 3. arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
3. teab ja oskab kasutada laiendatud DuPont (strateegilise tulumudeli) valemeid ja nende omavahelisi seoseid;
4. oskab arvutada ja investeerimisotsuste langetamisel kasutada ettevõtte kaalutud keskmist kapitali hinda;
5. oskab finantssuhtarvude sihtväärtuste abil prognoosida vabu rahavoogusid;
6. oskab arvutada ettevõtte väärtust tulevaste perioodide rahavoogudest lähtuvalt;
7. saab aru finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadusest eelarvete koostamisel.

Koolitus on sülearvutipõhine.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 06.10.2023 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

Kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised või kokkupuude valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Registreeru koolitusele