Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / Soodushind! Tallinnas! 07.09.2021 algab Raamatupidamise täiendkoolitus Tallinnas- ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks

Soodushind! Tallinnas! 07.09.2021 algab Raamatupidamise täiendkoolitus Tallinnas- ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks

Koolituse aeg
07.09-02.11.2021
Koolituse hind
1 199 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

PS: Võimalik on liituda selle koolitusgrupiga ka veebipõhiselt osaledes auditoorse õppega koos. Osalejal on vajalik Internetiühenduse olemasolu ja arvutit. .

Täiendkoolituse eesmärk on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid ja eelarveid. Osaleja professionaalset kompetentsi tõstmise ja tööpõllu laiendamise eesmärgil käsitletakse erinevusi täismahus IFRSi ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Vanemraamatupidaja, tase 6 sooritamiseks.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:
•Majandusaasta aruanne (reguleerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud, vara väärtuse test, tegevusaruanne ja lisad) – 20 tundi.
•Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 50 tundi.
•Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi, kasumieraldiste ja dividendide maksustamine) – 20 tundi.
•Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 30 tundi.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija
•oskab korraldada raamatupidamist Eesti finantsaruandluse standardist lähtuvalt nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest;
•tunneb erinevusi IFRSis ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes;
•on pädev maksude arvestuses ja deklaratsioonide koostamises;
•valdab juhtimisarvestuse ja majandusanalüüsi meetodeid ja nende rakendamist;
•tunneb eelarve ettevalmistuste ja koostamise käiku;
•hoomab sise-eeskirjade koostamise ja sisekontrolli protseduuride kehtestamise nõudeid;
•on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.

Õppetöö maht on kokku 120 akadeemilist tundi (90 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 13. november 2021 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu.


Kas teadsid, et raamatupidaja kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk, mis annab nii sulle raamatupidamisteenuse pakkujana kui ka sinu tööandjale kindlustunde ning näitab sinu erialast pädevust!

Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Raamatupidamise täiendkursus Tallinnas toimub ajavahemikul 07.09.2021 – 02.11.2021.

Kuupäevadel: 07.09.2021, 14.09.2021, 21.09.2021, 28.09.2021, 05.10.2021, 12.10.2021, 19.10.2021 ja 02.11.2021 toimub õppetöö kell 18.00-20.45.

Kuupäevadel: 09.09.2021, 16.09.2021, 23.09.2021, 30.09.201, 07.10.2021, 14.10.2021 ja 21.10.2021 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Õppetöö maht on kokku 120 akadeemilist tundi (90 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 6 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise teadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Registreeru koolitusele