Avaleht / Keeleõpe / Inglise keele koolitus, tase 0- A1

Inglise keele koolitus, tase 0- A1

Koolituse aeg
21.10-25.05.2020
Koolituse hind
1 400 €
Asukoht
Ahtri 8, Tallinn, Harju maakond
Koolitaja
Companion OÜ

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid ingliskeelseid lauseid. Õppekava koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument.
Koolitusel käsitletavad teemad: Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel.

1.Mina ja teised.
mina, minu pere,sugulased

2. Vaba aeg. Minu harrastused ja vaba aja veetmine: Kino, teater, kontsert

3. Töö ja elukutsed. Tegevused tööl. Telefonivestluste pidamine.

4. Reisimine ja transport. Transpordi- ja reisiteenused. Majutusasutused.

5. Kodukoha kirjeldus. Elukeskkond.

6. Tee juhatamine

7. Tervis ja tervishoid

Grammatiline osa:

Põhi- ja järgarvsõnad; kellaajad, aastaarvud, hinnad .

Tegusõnad olevikus ja minevikus, ebareeglipärased verbid.

Nimisõnade mitmus ja omamise näitamine.

Sagedasemad eessõnad koha-, aja- ja viisimäärustes

Isikulised asesõnad


Koolituse tulemusena osaleja (õpeväljundid):

– Saab kuulamisel aru õpitud fraasidest ja sageli kasutatavatest sônadest;

– Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste pôhisisust;

– Saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest;

– oskab vastata lihtsatele küsimustele;

– Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sôiduplaanid);

– Oskab kasutada lihtsamaid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust vôi eelmist tööd.

Õppemeetodid: Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.
Õppetöös koolitaja kasutab enda poolt välja töötatud metoodikat

Iseseisev töö:

Koolitusgrupi suurus: 2-5

Koolitusel kasutatav tehnika jms: Arvuti, tahvel, dataprojektor

Lektorid

Natalja Frolova, inglise keele filoloog, Express English OÜ asutaja. Natalja on välja töötanud oma õpetamismetoodikat, mille edukalt kasutab juba mitu aastat oma kursustel.

Koolituse ajakava

Esmaspäev, kolmapäev:

päevane grupp 13.30-15.00

õhtune grupp 19.00-20.30

Sihtgrupp

Täiskasvanud keelehuvilised, algajad, kes pole kunagi keelt õppinud.

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid ingliskeelseid lauseid. Õppekava koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument.

Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel.

Registreeru koolitusele