Avaleht / Huvikursused, Juhtimine, Keeleõpe, Sekretäri- ja ametnikutöö / Eesti ametikeel ja hea tekstiloome

Eesti ametikeel ja hea tekstiloome

Koolituse aeg
19.09.2019
Koolituse hind
99 €
Asukoht
Riia 35, Tartu, Tartumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Sihtrühm: Ametnikud, sh sekretärid, juhiabid, referendid; ettevõtjad, müügirahvas ja kõik, kel vaja kirjutada häid ja õigeid tekste.

Koolituse eesmärk on:
- tuletada meelde ametisuhtluses tähtsamad õigekirjareeglid, pöörates tähelepanu probleemkohtadele (sh algustäht, kirjavahemärgid, kokku- ja lahkukirjutus ning numbrikirjutus);
- tutvustada normiuuendusi;
- selgitada hea tekstiloome aluseid, selge keele sõnastust ja lausestust;
- juhtida tähelepanu kantseliidi tüüpväljenditele ja võõrkeelenditele, mis takistavad sõnumit mõista;
- selgitada e-kirja erinevust paberkirjast, tutvustada Eesti kirja standardit ja anda juhiseid e-kirja vormistamiseks.

Käsitletavad teemad on:
- täheortograafia, arvukirjutus, lühendite õigekiri ja käänamine, kirjavahemärgid, normimuutused ja keelehooldeallikad, sh e-ressursid;
- selge keele nõuded; tarbeteksti põhimõtted ja tunnused; teksti eesmärk, sõnum ja adressaat; arusaadava lause koostamine;
- kümme levinumat kantseliidiväljendit ja kuidas neid paremini sõnastada; tarbetu inglispärasus sõnavaras ja grammatikas, paremad omakeelsed vormid; toortõlked inglise keelest, nende eestipärasemad vasted.
- e-kirja eripära; Eesti kirja standard EVS-882-1-2013; lugejat kaasav sõnastus; kirjaülesehitus, sh pöördumised, lõputervitused, signatuur; sõnumi esitamine, lõikude õige järjekord, kirja loogika; ABC-reegel ja KISS-reegel; lugemist ja mõistmist toetav vormistus, sh ekraaniruumi optimaalne kasutus, lõigu pikkus ja tähtsa info esiletõst; automaatteadete sõnastus.

Koolituse läbimisel osaleja:
1) tunneb ametikeeles vajalikumaid õigekirjareegleid ja oskab leida keeleabi, sh võrgust;
2) teab selge keele põhimõtteid ja hea tekstiloome aluseid, oskab tuvastada sõnumi, eesmärgi ja adressaadi, oskab koostada lühikest ja selget lauset;
3) oskab vältida kantseliiti ja võõrapärasust;
4) tunneb e-kirja koostamise põhimõtteid, oskab seda loetavalt ja arusaadavalt sõnastada ning vormistada.

Lektorid

Loone Ots

Koolituse ajakava

10:00 - 15:30

Sihtgrupp

Ametnikud, sh sekretärid, juhiabid, referendid; ettevõtjad, müügirahvas ja kõik, kel vaja kirjutada häid ja õigeid tekste.

Registreeru koolitusele