Avaleht / E-õpe / 27.09.2021 algab Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena

27.09.2021 algab Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena

Koolituse aeg
27.09-13.11.2021
Koolituse hind
239 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega).

Koolituse TEEMAD jagunevad järgmiselt:

1. teema: Raamatupidamise põhitõed.
2. teema: Majandustehingute kajastamine bilansis ja kasumiaruandes
3. teema: Kontod. Kontoplaan. Kahekordne kirjendamine.
4. teema: Majandustehingute kajastamine kontodel
5. teema: Käibevara ja selle arvestus
6. teema: Põhivara ja selle arvestus
7. teema: Kohustised ja nende arvestus
8. teema: Omakapital ja selle arvestus
9. teema: Ostu- ja müügi- tehingute kajastamine
10. teema: Kulude ja tulude arvestus
11. teema: Käibemaksu arvestus
12. teema: Töötasude arvetus
13. teema: Maksuarvestus
14. teema: Lühendatud majandusaasta aruande koostamise nõuded vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile
15. teema: Sisekontrolli alused
16. Kordamine ja eksami sooritamine

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija
• oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
• tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid;
• kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi;
• kajastab lihtsamad majandussündmused arvestusregistrites rakendades finantsarvestuse meetodeid;
• oskab arvestada vara, kohustiste ja omakapitali seisu;
• arvestab töötasu, puhkusetasu ja haigushüvitisi lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
• tunneb maksude ja maksete arvestamise põhimõtteid ja oskab täita maksudeklaratsioone;
• eristab ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulusid ning maksustamise aspekte, lähtudes kehtivatest õigus ja normatiivaktidest;
• omab teadmisi lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi;
• selgitab sisekontrolli vajadust ja töömeetodeid arvestades majandusüksuse eripäradega.


Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

Kursus kestab kokku 60 akadeemilist tundi, sealhulgas 20 tundi auditoorset tööd, mis viiakse läbi veebipõhiselt Zoomi teel ja 38 tundi iseseisvat tööd + 2 tundi iseseisvat tööd eksami sooritamiseks. Seega kokku 40 tundi iseseisvat tööd e-õppena.

Raamatupidamise algkursus, e-õppena toimub ajavahemikul 27.09.2021 - 13.11.2021.

Põhimõttelisemate raamatupidamise algkursuse teemade läbimiseks on vajalik õppuri kohal olek auditoorsetest loengutest (20 akadeemilist tundi), mis viiakse läbi veebipõhiselt Zoomi teel. Ülejäänud materjal (40 akadeemilist tundi) omandatakse iseseisvalt õpikeskkonnas Moodle, kus on olemas kogu kursusega seotud informatsioon.

Seega, auditoorne õpe veebipõhiselt Zoomi teel toimub sel perioodil kolmel korral: Kuupäevadel 03.10.2021 ja 31.10.2021 toimub veebipõhine õppetöö kell 10.00-15.30. Kuupäeval 17.10.2021 toimub veebipõhine õppetöö kell 10.00-15.00.

Auditoorsed tunnid viiakse läbi veebipõhiselt Zoomi teel, kus osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik. Osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Registreeru koolitusele