Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 27.09.19 UUS koolitus- rahavoogude aruanne

27.09.19 UUS koolitus- rahavoogude aruanne

Koolituse aeg
27.09.2019
Koolituse hind
155 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Kasum ei taga ettevõtte tulevast edu ega jätkusuutlikust. Rahavoogude aruandes avaldatav informatsioon alusel saame hinnata ettevõtte tõenäost võimet genereerida raha ja raha lähendeid. Mineviku, oleviku ja eelarvestatud tulevaste perioodide rahavood on aluseks ettevõtte väärtuse hindamisel.

Ettevõtte-siseselt saab ja tuleks rahavoogusid jooksvalt koostada ja analüüsida. Rahavoogude aruandel on ka ettevõtte-väliseid tarbijaid. Investorid, toetuste andjad ja võlausaldajad huvituvad ettevõtte väärtusest ehk vabadest rahavoogudest (äritegevuse + investeerimistegevuse rahavood), millega saaks teenindad laenusid või maksta dividende.

Mis on rahavoogude aruande roll eelarve koostamisel? Erinevate stsenaariumide baasil ennustatud rahavood võimaldavad eelarvestatud bilansside ja kasumiaruannete koostamist, mis omakorda annavad väärtuslikku informatsiooni saavutatavatest finantssihtidest.

Koolitusel käsitleme rahavoogude aruande koostamise nõudeid lähtuvalt RTJ-is 2, IAS-is 7 ja rahandusteooria vabade rahavoogude definitsioonist. Näidete abil koostame mineviku ja oleviku andmete põhjal rahavoogude aruandeid. Harjutame äritegevuse rahavoogude koostamist nii otsesel kui kaudsel meetodil. Erinevate stsenaariumide põhjal tuletame ja prognoosime tulevaste perioodide rahavoogusid ja ettevõtte väärtust. Genereerime eelarvestatud bilansse ja kasumiaruandeid, ning arvutame eelarve vastavust ettevõtte finantssihtidega.

Koolitus on sülearvutipõhine.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

Rahavoogude aruanne (Statement of Cash Flows)
 Rahavoogude aruande raamtistik, eesmärk ja kasutusala
 Raha ja raha lähendid
 Raha ja raha lähenditega seonduvad realiseerimata valuutakursi muutused
 Alternatiivsed esitusviisid ja rahandusteooria - saadud/tasutud intressid, dividendid ja tulumaks
 Mitterahalised tehingud
 Äritegevuse rahavood
 Investeerimistegevuse rahavood
 Finantseerimistegevuse rahavood
 Rahavoogude aruande kokkuvõte

Näide A - bilanss, kasumiaruanne ja bilansikontode saldod (realiseerimata kasumid/kahjumid raha ja raha ekvivalentidelt, põhivara ost järelmaksuga, intressi ja dividendi nõuded ja võlad, jne )
Äritegevuse rahavood
 Kaudne meetod
 Otsene meetod
Investeerimistegevuse rahavood
Finantseerimistegevuse rahavood
Rahavoogude aruande kokkuvõte

Näide B - bilanss, kasumiaruanne ja bilansikontode saldod (PV sihtfinantseerimine, kapitalirent, faktooring, jne)
Äritegevuse rahavood
 Kaudne meetod
 Otsene meetod
Investeerimistegevuse rahavood
Finantseerimistegevuse rahavood
Rahavoogude aruande kokkuvõte

Rahavood ja strateegilise eelarve koostamine
 Äritegevuse rahavoogude tuletamine
 Investeerimistegevuse rahavoogude tuletamine
 Finantseerimistegevuse rahavoogude tuletamine
Eelarvestatud bilanss ja kasumiaruanne
Eelarvestatud finantssuhtarvud
Eelarvestatud ettevõtte väärtus (vabad rahavood)

Koolituse läbinu:
•tajub rahavoogude tähtsust äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevusega seonduvate otsuste langetamisel
•oskab koostada aastaaruandes esitatavat rahavoogude aruannet
•tunneb rahavoogude aruande seoseid bilansi ja kasumiaruande kirjetega
•seostab vabu rahavoogusid ettevõtte väärtusega
•oskab tuletada rahavoogusid ja genereerida eelarve bilansse ja kasumiaruandeid.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 27.09.2019 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

Kõik, kes koostavad või tarbivad rahavoogude aruandes toodud andmeid – raamatupidajad, osakonna juhatajad, investorid, võlausaldajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Registreeru koolitusele