Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Seadusandlus / 25.04.18 Raamatupidamise aastaaruande koostamine, Tallinnas

25.04.18 Raamatupidamise aastaaruande koostamine, Tallinnas

Koolituse aeg
25.04.2018
Koolituse hind
107 €
Asukoht
Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Eesmärgiks on selgitada raamatupidamise aastaaruande koostamise käiku,
põhiaruannete koostamist ja lisade nõudeid.

Koolituse käigus koostame Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitleme varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid. Teostame reguleerimis- ja lõpetamiskanded ning koostame põhiaruanded ja aruande lisad.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused ja käik
• Raamatupidamise aastaaruande eesmärk
• Juhatuse ja raamatupidaja rollid
• Aastaaruande alusprintsiibid
• Arvestuspõhimõtte muutmine, hinnangu muutus ja olulised vead
• Olulisuse printsiip ja piirmäär ning piirmäära muutus
• Korrigeerivad ja mittekorrigeerivad bilansipäevajärgsed sündmused
• Valuutatehingute kajastamine
• Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)

Käibevaraga seonduvad hinnangud ja korrigeerimiskanded
• Sise-eeskiri ja juhatuse hinnangud
• Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)
• Lühiajaliste väärtpaberite hindamine ja kajastamine
• Nõuete hindamine ja kajastamine
• Ebatõenäoliselt laekuvad ja lootusetud nõuded
• Ettemakstud kulude periodiseerimine
• Varude hindamine ja kajastamine

Põhivaraga seonduvad hinnangud ja reguleerimiskanded
• Tütar- ja sidusettevõtete hindamine ja
Kajastamine
• Muu finantspõhivara hindamine ja
kajastamine
• Kinnisvarainvesteeringute hindamine ja kajastamine
• Materiaalse põhivara hindamine ja kajastamine
• Amortisatsiooni arvestus
• Kapitali ja kasutusrendi kajastamine
• Immateriaalse põhivara hindamine ja
kajastamine

Põhiaruannete ja lisade koostamine
• Bilanssikirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
• Kasumiaruande kirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
• Rahavoogude aruande koostisosad ja rahavoogude muutus
• Äritegevuse rahavood kaudsel ja otsesel meetodil
• Omakapitali muutuste aruanne ja omakapitali bilansiline maksumus

Koolituse läbinu:
• mõistab juhatuse ja raamatupidaja rolle raamatupidamise aastaaruande koostamisel
• hoomab raamatupidamise aastaaruande koostamise protsessi
• seostab alusprintsiipe arvestuspõhimõtete ja hinnangutega
• oskab teostada Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustest ja juhatuse hinnangutest tulenevaid reguleerimis- ja lõpetamiskandeid
• tunneb bilanssi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ja lisade koostamise aluseid ning seoseid

Muu asjakohane info: Hind sisaldab materjale, kohvipause ja tõendit!

Lektorid

Rita Maris Ilisson

Koolituse ajakava

25.04.2018 Tallinnas, kell 10.00 – 17.15. Täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest.

Sihtgrupp

Kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Registreeru koolitusele