Avaleht / Juhtimine, Personaliarendus, Sekretäri- ja ametnikutöö, Teenindus / 24.09.18 algav sekretär-asjaajaja kursusTartus

24.09.18 algav sekretär-asjaajaja kursusTartus

Koolituse aeg
24.09-12.11.2018
Koolituse hind
259 €
Asukoht
Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium), Tartu, Tartu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Täiendkoolituse eesmärk: anda õpilasele piisavad nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised, oskused ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks või elukestvaks õppeks.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Haldusdokumentide koostamine ja vormistamine
•Mõisted asjaajamisest
•Dokumendiplangi ülesehitus
•Elementide ehk rekvisiitide vormistamine
•Organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid ja erinevate dokumentide koostamine

NB! Kõik kirjaliigid tehakse tunnis praktiliselt läbi!

II Korrektne eesti keel ametikirjades
•Haldusdokumentide ja asjaajamise keel
•Ortograafia ja tavalisemad ametikirjades esinevad vead: täheortograafia, võõrsõnad, võõrnimed, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, lühendid, numbrite kirjutamine, kirjavahemärgid
•Halva keelekasutuse näited.

III Dokumendiringluse korraldus
•Väljasaadetavate dokumentide ringlus ja registreerimine
•Saabunud dokumentide ringlus ja registreerimine
•Registreerimisraamatu täitmine

IV Dokumendi- ja arhiivihalduse õiguskeskkond
•Arhiiviseadus
•Dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord
•Dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine
•Elektroonilised dokumendid
•Paber- ja elektrooniliste dokumentide säilitamine

V Teadmised sekretäri etiketist
•Kutsed vastuvõttudele
•Sekretär ja telefon
•Ärikohtumised
•Sekretäri ametiriietus
•Sekretäri suhtlemisetikett külastajatega
•Töökohtumiste teenindamine
•Ametikohtumiste liigitamine
•Serveerimine ametiruumides
•Sekretäri töö korraldamine ja aja kasutamine
•Visiitkaart

VI Personalijuhtimine
•Personalitöö funktsioonid, eesmärgid ja valdkonnad
•Strateegiline planeerimine
•Personali planeerimine
•Värbamine ja valik
•Koolitus ja arendamine
•Kompetentsipõhine juhtimine
•Karjääri- ja talendijuhtimine
•Töötajate hindamine
•Arenguvestlused

VII arvutikasutaja põhitõdede osa
•Tekstitöötlus: teksti sisestamise põhimõtted, sümbolite lisamine, kiirkäsud. Fontide kasutamine. Otsimine ja asendamine tekstis. Teksti formaatimine laadide kasutamisega. Lehe defineerimine ja veeriste määramine. Õigekirjakontroll ja poolituse kasutamine. Päised ja jalused. Tabelite kasutamine tekstis. MS Excel’i tabeli või graafiku lisamiseks teksti. Dokumendi printimine.

Õpiväljundid: õpilane
•oskab vormistada haldusdokumente vastavalt standarditele ja asjaajamise heale tavale;
•tunneb dokumendihalduse ja arhiveerimise põhitõdesid (paber- ja digidokumendid);
•tunneb eesti kirjakeele reegleid;
•tunneb ametieetikat ja etiketti;
•oskab arvutiga dokumente ja esitlusi koostada;
•omab ülevaadet asjaajamise õiguslikust keskkonnast;
•omab ülevaadet dokumentide menetlemise korrast läbi dokumendi elukäigu;
•omab ülevaadet personalitöö funktsioonidest, eesmärkidest ja põhitõdedest (mh värbamine ja personali plaanimise protsessist.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Tiina Voogla

Koolituse ajakava

Sekretär-asjaajaja kursus Tartus ajavahemikul 24.09.2018 – 12.11.2018 (igal esmaspäeval ja kolmapäeval) kell 18.00-20.30 (kokku 15 korda).

Sihtgrupp

Sekretärid, sekretär-asjaajajad, juhiabid, assistendid, büroojuhid, personalitöötajad, kes soovivad juba olemasolevaid teadmisi täiendada või isikud, kes soovivad omandada uusi teadmisi juhiabi tööst, dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Registreeru koolitusele