Avaleht / E-õpe / 23.09.2019 algab raamatupidamise algkursus e-õppena

23.09.2019 algab raamatupidamise algkursus e-õppena

Koolituse aeg
23.09-11.11.2019
Koolituse hind
239 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse TEEMAD jagunevad järgmiselt:

1. teema: Raamatupidamise põhitõed.
2. teema: Majandustehingute kajastamine bilansis ja kasumiaruandes
3. teema: Kontod. Kontoplaan. Kahekordne kirjendamine.
4. teema: Majandustehingute kajastamine kontodel
5. teema: Käibevara ja selle arvestus
6. teema: Põhivara ja selle arvestus
7. teema: Kohustised ja nende arvestus
8. teema: Omakapital ja selle arvestus
9. teema: Ostu- ja müügi- tehingute kajastamine
10. teema: Kulude ja tulude arvestus
11. teema: Käibemaksu arvestus
12. teema: Töötasude arvetus
13. teema: Maksuarvestus
14. teema: Lühendatud majandusaasta aruande koostamise nõuded vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile
15. teema: Sisekontrolli alused
16. Kordamine ja eksami sooritamine

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija
• oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
• tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid;
• kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi;
• kajastab lihtsamad majandussündmused arvestusregistrites rakendades finantsarvestuse meetodeid;
• oskab arvestada vara, kohustiste ja omakapitali seisu;
• arvestab töötasu, puhkusetasu ja haigushüvitisi lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
• tunneb maksude ja maksete arvestamise põhimõtteid ja oskab täita maksudeklaratsioone;
• eristab ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulusid ning maksustamise aspekte, lähtudes kehtivatest õigus ja normatiivaktidest;
• omab teadmisi lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi;
• selgitab sisekontrolli vajadust ja töömeetodeid arvestades majandusüksuse eripäradega.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

Kursus kestab kokku 60 akadeemilist tundi, sealhulgas 20 tundi auditoorset tööd ja 38 tundi iseseisvat tööd + 2 tundi iseseisvat tööd eksami sooritamiseks. Seega kokku 40 tundi iseseisvat tööd e-õppena.

Põhimõttelisemate raamatupidamise algkursuse teemade läbimiseks on vajalik õppuri kohal olek auditoorsetes loengutest (20 akadeemilist tundi), ülejäänud materjal (40 akadeemilist tundi) omandatakse iseseisvalt õpikeskkonnas Moodle, kus on olemas kogu kursusega seotud informatsioon.

Kursus kestab ajavahemikul 29.04.2019 – 17.06.2019. Auditoorne õpe toimub sel perioodil kolmel korral: 30.09.2019, 14.10.2019 ja 28.10.2019.

Kuupäevadel 30.09.2019 ja 14.10.2019 toimub õppetöö kell 10.00-12.15 ja 12.45-15.00. Kuupäeval 28.10.2019 toimub õppetöö kell 10.00-12.15 ja 12.45-15.00 ning kell 15.15 – 16.45.

Täpsema ajakavaga ja programmiga on võimalik tutvuda siin: taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidamise-algkursus-e-oppena

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustes ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

Registreeru koolitusele