Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 22.09.2020 algab Praktiline raamatupidamise algkursus Tartus (eesti keelne ja õhtune õpe)

22.09.2020 algab Praktiline raamatupidamise algkursus Tartus (eesti keelne ja õhtune õpe)

Koolituse aeg
22.09-11.11.2020
Koolituse hind
199 €
Asukoht
Vanemuise 35, Tartu, Tartu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:
I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid; •
tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid; •
oskab lihtsamaid majandustehinguid kirjendada raamatupidamisregistrites;
tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
tunneb käibemaksu ja töötasu maksude arvestamise põhimõtteid;
omab teadmisi varade ja kohustuste hindamisreeglite kohta;
oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
oskab täita maksudeklaratsioone;
omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolituse lõppedes on koolituse läbinu omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu, mis on välja prinditud.

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

Raamatupidamise algkursus Tartus toimub ajavahemikul 22.09.2020 – 11.11.2020.

Auditoorne õpe toimub igal teisipäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.30. Erandid: 09.11.2020 toimub auditoorne õppetöö kell 18.00-20.00 (eksam); 11.11.2020 toimub auditoorne õppetöö kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine ning tunnistuste ja tõendite kätte andmine).

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Registreeru koolitusele