Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 14.10.19 Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele)

14.10.19 Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele)

Koolituse aeg
14.10.2019
Koolituse hind
155 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb, mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Ettevõtte tulevane edu sõltub tegevuse suutlikkusest genereerida lisanduvaid vabu rahavoogusid.

Koolitusel süveneme tervikpilti näidisettevõtte abil. Analüüsime ja hindame ettevõtte finantstervist – likviidsust, käibekapitali rahatsüklit ja piisavust, kapitali struktuuri, tasuvuse marginaale ning vara ja omakapitali tasuvuse/rentaabluse arengut. Käsitleme erinevaid investeerimise, kapitali struktuuri ja dividendi stsenaariume ja poliitikaid. Tulemate finantssuhtarvude sihtväärtusi ettevõtte kapitali kaalutud keskmise hinna (WACC) taustal. Keskendume finantssuhtarvude ja tulevaste perioodide vabade rahavoogude seostel ning vabade rahavoogude (ettevõtte väärtuse) loomisel.

Koolitus on sülearvutipõhine.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
Analüüsis kasutatavad aruanded
Bilanss ja kasumiaruanne (skeemid 1 ja 2)
Rahavoogude aruanne
Vabad rahavood (FCFF)
Analüüsi sisu ja määratlus
Likviidsus ja käibekapitali suhtarvud
Lühiajaline raha ringlus (S-t Cash cycle)
Äritegevuse rahavoogudel põhinevad suhtarvud

Kapitali struktuur
Omakapitali ja kohustuste osatähtsus
Finantsvõimendus
Kapitali kaalutud keskmine hind (WACC)
Võlakapitali osatähtus ja hind
Omakapitali osatähtsus ja hind
CAPM mudel OK hinna tuletamisel
Riskivaba intressimäär
Riskipreemia ja β tuletamine
Kapitali struktuuri poliitika

Tasuvuse marginaalid
Võlausaldajate nõuded
Finantskulude kaetus
Laenu teenindamise kaetus
Võlgnevus/EBITDA
Vabad rahavood
Võimendusnäitajad
Operatiivne võimendus (DOL)
Finantsvõimendus (DFL)
Rentaablus ja tootlikkus
Laiendatud DuPont (ROA, ROE)
Finantskangi efekt
Investeeritud kapitali tootlikkus (ROIC)
Investeeringute nõutav tasuvusmäär
Investeerimispoliitika ja vabad rahavood

Ettevõtte väärtus
Tulevaste perioodide rahavoogude tuletamine
Diskontomäär
Stsenaariumite koostamine ja analüüs
Finantssuhtarvude sihtväärtuste määramine
Osaluse hinnanguline väärtus
Börsiettevõtete näitajad (P/E, P/BV, P/S, P/EBIT)

Koolituse läbinu:
•tunneb finantsanalüüsi mudeli koostamise nõudeid
•oskab arvutada finantssuhtarve, tuletada sisendeid ja hinnata väljundeid
•orienteerub laiendatud DuPont valemite seosetes
•mõistab kapitali kaalutud keskmise hinna rolli investeerimisotsuste langetamisel
•seostab finantssuhtarvude sihtväärtusi vabade rahavoogudega
•tunneb tulevaste perioodide rahavoogudel põhinevat ettevõtte väärtuse mudelit
•tajub finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadust eelarvete koostamisel

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 14.10.2019 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

Kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Registreeru koolitusele