Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 09.03.2020 algav Juhtimisarvestuse kursus Tartus

09.03.2020 algav Juhtimisarvestuse kursus Tartus

Koolituse aeg
09.03-08.04.2020
Koolituse hind
239 €
Asukoht
Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium), Tartu, Tartu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

KKoolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks.

Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikutel muuhulgas olemas ettevalmistus Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse osa taotlemiseks.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
Koondeelarve koostamine.
Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
Toodete omahinna kalkuleerimine.
Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
Investeeringute eelarvestamine.
Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Koolituse läbinu:

teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada ja oskab neid rakendada;
oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
teab finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadust eelarvete koostamisel.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

Juhtimisarvestuse koolitus toimub perioodil 09.03.2020 – 08.04.2020.

Kuupäevadel: 09.03.2020, 11.03.2020,16.03.2020, 18.03.2020, 23.03.2020, 25.03.2020, 30.03.2020, 01.04.2020, 06.04.2020 ja 08.04.2020 toimub õppetöö kell 18.00-20.15. Kuupäevadel 21.03.2010 ja 28.03.2020 toimub õppetöö kell 10.00-15.30.

Sihtgrupp

Raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, finantsjuhid ja muud huvilised, kellel on vaja hinnata ja analüüsida ettevõtte kulutusi toodetele ja teenustele, arvutada omahinda. Kursuse läbimiseks on vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Registreeru koolitusele