Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 07.09.2020 algab raamatupidamise täiendkursus Tartus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

07.09.2020 algab raamatupidamise täiendkursus Tartus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

Koolituse aeg
07.09-23.11.2020
Koolituse hind
599 €
Asukoht
Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium), Tartu, Tartu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) – 13 tundi.
Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud) – 6 tundi.
Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 26 tundi.
Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 23 tundi.
Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 40 tundi.
Raha ajaväärtus- 3 tundi.
Finantsanalüüs- 9 tundi.

Koolituse lõpuks õppija:

on bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
oskab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Exceli või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;
on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Õppetöö maht on kokku 120 akadeemilist tundi (90 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

Raamatupidamise täiendkursus Tartus toimub ajavahemikul 07.09.2020 – 23.11.2020.

Kuupäevadel: 07.09.2020, 09.09.2020, 14.09.2020, 16.09.2020, 21.09.2020, 23.09.2020, 28.09.2020, 30.09.2020, 05.10.2020, 07.10.2020, 12.10.2020, 14.10.2020, 19.10.2020, 21.10.2020, 26.10.2020, 28.10.2020, 02.11.2020, 04.11.2020, 09.11.2020, 11.11.2020 ja 16.11.2020 toimub õppetöö kell 18.00-20.15.

Kuupäevadel: 26.09.2020, 10.10.2020, 24.10.2020 ja 07.11.2020 toimub õppetöö kell 10.00-15.30. Lisaks 18.11.2020 toimub õppetöö kell 18.00- 19.30 ja 23.11.2020 toimub õppetöö kell 18.00-19.00.

Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 05.10.2020– 24.10.2020.

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Registreeru koolitusele