Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 06.10.2020 algav Juhtimisarvestuse kursus Pärnus

06.10.2020 algav Juhtimisarvestuse kursus Pärnus

Koolituse aeg
06.10-16.11.2020
Koolituse hind
287 €
Asukoht
Noorte Väljak 2, Pärnu, Pärnu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks. Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikutel muuhulgas olemas ettevalmistus Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse osa taotlemiseks.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK?

Senistel Raamatupidaja assistent I kutse omanikel on soovi korral võimalik uue kutse Raamatupidaja, tase 5 taotlemiseks teha täiendavalt juurde ainult juhtimisarvestuse lisamoodul.

NB! VIIMANE JUHTIMISARVESTUSE EKSAM toimub sügisel 14.11.2020 Tallinnas!

Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
Koondeelarve koostamine.
Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
Toodete omahinna kalkuleerimine.
Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
Investeeringute eelarvestamine.
Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.
Koolituse läbinu:

teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada ja oskab neid rakendada;
oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
teab finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadust eelarvete koostamisel.

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus on sülearvutipõhine!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Ave Laanmets

Koolituse ajakava

Juhtimisarvestuse koolitus toimub perioodil 06.10.2020 – 06.11.2020.

Kuupäevadel: 06.10.2020, 08.10.2020, 13.10.2020, 15.10.2020, 20.10.2020, 22.10.2020, 27.10.2020, 29.10.2020, 03.11.2020 ja 05.11.2020 toimub õppetöö kell 18.00-20.30. Kuupäeval 30.10.2020 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat). Kuupäeval 06.11.2020 toimub õppetöö kell 10.00-15.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Sihtgrupp

SIHTGRUPP: raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, finantsjuhid ja muud huvilised, kellel on vaja hinnata ja analüüsida ettevõtte kulutusi toodetele ja teenustele, arvutada omahinda. Kursuse läbimiseks on vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Registreeru koolitusele