Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 06.03.2020 Majandusaasta aruande koolitus

06.03.2020 Majandusaasta aruande koolitus

Koolituse aeg
06.03-21.03.2020
Koolituse hind
155 €
Asukoht
Noorte Väljak 2, Pärnu, Pärnu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande koostamise käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning see peab vastama seadustega fikseeritud nõuetele.

Koolituse käigus koostame Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitleme varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid. Teostame reguleerimis- ja lõpetamiskanded ning koostame põhiaruanded ja aruande lisad.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused ja käik
Raamatupidamise aastaaruande eesmärk
Juhatuse ja raamatupidaja rollid
Aastaaruande alusprintsiibid
Arvestuspõhimõtte muutmine, hinnangu muutus ja olulised vead
Olulisuse printsiip ja piirmäär ning piirmäära muutus
Korrigeerivad ja mittekorrigeerivad bilansipäevajärgsed sündmused
Valuutatehingute kajastamine
Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)
Käibevaraga seonduvad hinnangud ja korrigeerimiskanded
Sise-eeskiri ja juhatuse hinnangud
Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)
Lühiajaliste väärtpaberite hindamine ja kajastamine
Nõuete hindamine ja kajastamine
Ebatõenäoliselt laekuvad ja lootusetud nõuded
Ettemakstud kulude periodiseerimine
Varude hindamine ja kajastamine
Põhivaraga seonduvad hinnangud ja reguleerimiskanded
Tütar- ja sidusettevõtete hindamine ja Kajastamine
Muu finantspõhivara hindamine ja kajastamine
Kinnisvarainvesteeringute hindamine ja kajastamine
Materiaalse põhivara hindamine ja kajastamine
Amortisatsiooni arvestus
Kapitali ja kasutusrendi kajastamine
Immateriaalse põhivara hindamine ja kajastamine
Põhiaruannete ja lisade koostamine
Bilanssikirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
Kasumiaruande kirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
Rahavoogude aruande koostisosad ja rahavoogude muutus
Äritegevuse rahavood kaudsel ja otsesel meetodil
Omakapitali muutuste aruanne ja omakapitali bilansiline maksumus
Koolituse läbinu:

mõistab juhatuse ja raamatupidaja rolle raamatupidamise aastaaruande koostamisel;
hoomab raamatupidamise aastaaruande koostamise protsessi;
seostab alusprintsiipe arvestuspõhimõtete ja hinnangutega;
oskab teostada Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustest ja juhatuse hinnangutest tulenevaid reguleerimis- ja lõpetamiskandeid;
tunneb bilanssi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ja lisade koostamise aluseid ning seoseid.
Koolitus on sülearvutipõhine!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lektorid

Ave Laanmets

Koolituse ajakava

06.03.2020 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

SIHTGRUPP: Koolitus on suunatud kõikidele, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Registreeru koolitusele