Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 04.02.2020 algab Raamatupidamise täiendkoolitus Tallinnas- ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks

04.02.2020 algab Raamatupidamise täiendkoolitus Tallinnas- ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks

Koolituse aeg
04.02-05.05.2020
Koolituse hind
1 199 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Täiendkoolituse eesmärk on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid ja eelarveid. Osaleja professionaalset kompetentsi tõstmise ja tööpõllu laiendamise eesmärgil käsitletakse erinevusi täismahus IFRSi ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Vanemraamatupidaja, tase 6 sooritamiseks.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:
•Majandusaasta aruanne (reguleerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud, vara väärtuse test, tegevusaruanne ja lisad) – 20 tundi.
•Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 50 tundi.
•Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi, kasumieraldiste ja dividendide maksustamine) – 20 tundi.
•Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 30 tundi.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija
•oskab korraldada raamatupidamist Eesti finantsaruandluse standardist lähtuvalt nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest;
•tunneb erinevusi IFRSis ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes;
•on pädev maksude arvestuses ja deklaratsioonide koostamises;
•valdab juhtimisarvestuse ja majandusanalüüsi meetodeid ja nende rakendamist;
•tunneb eelarve ettevalmistuste ja koostamise käiku;
•hoomab sise-eeskirjade koostamise ja sisekontrolli protseduuride kehtestamise nõudeid;
•on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.

Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Raamatupidamise täiendkursus Tallinnas toimub ajavahemikul 04.02.2020 – 05.05.2020.

Kuupäevadel: 04.02.2020, 11.02.2020, 13.02.2020, 18.02.2020, 20.02.2020, 03.03.2020, 10.03.2020, 12.03.2020, 17.03.2020, 24.03.2020, 26.03.2020, 07.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020 ja 05.05.2020 toimub õppetöö kell 18.00-20.45.

Kuupäevadel 07.02.2020, 06.03.2020, 03.04.2020 ja 10.04.2020 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 6 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise teadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Registreeru koolitusele